om_oss.gif

GARDERMOEN KULTURPARK

 

Området har vært innunder militæret siden 1700-tallet og frem til 1992 da vedtaket om hovedflyplass var på plass. Stedet er regulert for kultur- og næringsformål og omfatter museer, spisesteder og overnatting.

I 1998 åpnet Oslo Lufthavn Gardermoen. Utbyggingen av hovedflyplassen skapte endringer i området, nye bosetningsmønstre og ny næringsvirksomhet (eksplosiv økning av hoteller). Analyser viser at utviklingen akselerer og det forventes økning i antall reisende.

Ullensaker museum og Forsvarets flysamling Gardermoen er lokalisert vest for rullebanen. Disse har i samarbeid med Tunet IS etablert Gardermoen Kulturpark, en paraplyvirksomhet for den museale og kulturelle virksomheten i området vest for flyplassen. Skriftlig samarbeidsavtale ble inngått november 2007.

Gardermoen Kulturpark ønsker på sikt å bli en attraktiv samarbeidspart for næringslivet.

 Gardermoen Kulturpark ønsker å være:

  • møtested mellom fortid, samtid og fremtid gjennom virksomheten ved tre museer
  • kompetanse- og dokumentasjonssenter for kultur- og naturhistorie med vekt på forsvars- og samferdselshistorie
  • opplevelsesområde for mennesker
  • viktig samarbeidspart for kultur- og næringsliv i regionen
  • informasjons- og rekreasjonsområde

 


Organisering av virksomheten

Det er nedsatt en styringsgruppe bestående av én fra hvert av museene, to fra Tunet IS, én fra kommunen (administrasjonen) og én fra fylkeskommunen (administrasjonen). I tillegg er én politisk representant oppnevnt av Ullensaker kommune. Styringsgruppen har det overordnede ansvaret for økonomi og drift, og utpeker en leder. Koordinator for prosjektet er tilsatt ved Ullensaker museum – en avdeling av Akershusmuseet. Koordinator for prosjektet er sekretær for styringsgruppen og har det daglige ansvaret for driften og gjennomføringen av prosjektet. Budsjett og regnskap utføres av Akershusmuseet.